วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ ๑๗ ธันวาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕


วันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตาราง คาบที่ ๑

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตาราง คาบที่ ๔

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม  - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

*** ไปราชการ

-                   พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต เดินทางโดยรถตู้ของโรงเรียน

-                   กิจกรรมที่เข้าแข่งขัน คือ ๑. กิจกรรมการคัดลายมือ เขียนเรียงความ

๒. การสร้างเกมส์ด้วยคอมพิวเตอร์

๓. การนำเสนอผลงานด้วย powerpoint

      -    ผลการแข่งขัน กิจกรรมการคัดลายมือ เขียนเรียงความ ได้คะแนน ๘๗ คะแนน ระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑๐ ของโรงเรียนจำนวน ๓๑ โรงเรียน ที่ส่งเข้าแข่งขัน

 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตาราง คาบที่ ๑

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตาราง คาบที่ ๔

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงคัดเลือกการ์ดปีใหม่ เพื่อนำไปจัดบอร์ดหน้าห้องหมวดภาษาไทย

-                   จัดบอร์ดวันปีใหม่

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียน คะแนนข้อสอบของเทอมที่ ๑ ของนักเรียนชั้น ป.๖/๒

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ ๓ ธันวาคม -๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕


วันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตาราง คาบที่ ๑

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตาราง คาบที่ ๔

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   ทำ ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   หาข่าวให้นักเรียนอ่าน

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

 

วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕

*** ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากตรงกับวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   ติว O – net นักเรียนชั้น ป.๖/๔

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   พิมพ์งานให้ครูพี่เลี้ยง

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕

*** ปิดการเรียนการสอน วันรัฐธรรมนูญ

 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตาราง คาบที่ ๔

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงทำความสะอาดห้องภาษาไทยร่วมกับนักเรียนชั้นป.๖/๒

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   ติวข้อสอบ O – net ร่วมกับครูพี่เลี้ยง

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปแข่งทักษะวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน