วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                - ลงชื่อการปฏิบัติงาน
                - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
                - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. ๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. ๖ หน่วยที่ ๑ การอ่านคำในภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ
                                กิจกรรม
                                                - เขียนตามคำบอก
                                                - หาคำที่เป็นคำควบกล้ำในหนังสือภาษาพาที เรื่อง ดูละครย้อนคิด แล้วจดใสสมุด

 วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                 - ลงชื่อการปฏิบัติงาน
                 - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
                 - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. ๖
                 - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. ๖ /๔ หน่วยที่ ๑ การอ่านคำในภาษาไทยเรื่อง อักษรนำ
                                                กิจกรรม
                                                - ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรนำที่มี ห นำ โดยศึกษาเรื่องจากหนังสือ ภาษาพาที เรื่อง ดูละครย้อนคิด แล้วจดใส่สมุด
                                                - ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่องอักษรนำ โดยให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำที่ครูกำหนดให้แล้วฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                 - ลงชื่อการปฏิบัติงาน
                 - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
                 - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. ๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ หน่วยที่ ๑ การอ่านคำในภาษาไทยเรื่อง อักษรนำ
                                                กิจกรรม
                                                - ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่เป็นอักษรนำที่มี ห นำ โดยศึกษาเรื่องจากหนังสือ ภาษาพาที เรื่อง ดูละครย้อนคิด แล้วจดใส่สมุด
                                                - ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่องอักษรนำ โดยให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำที่ครูกำหนดให้แล้วฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
                - ช่วยครูสายชั้นป.๖ จัดบอร์ดตารางสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                                - ลงชื่อการปฏิบัติงาน
                 - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
                 - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. ๖
                - เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑. ๐๐ น. ประชุมร่วมกับผอ.และรองผอ.ชี้แจงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
                                                ๑. การแต่งกาย
                                                ๒. การทำบล็อก
                                                ๓. การจัดทำแผนการสอน
                                                ๔. การมีจิตอาสา
                                                ๕. การจัดทำแผนภูมินักศึกษาฝึกสอน
               -  สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๔ และ ๖/๑ หน่วยที่ ๑ การอ่านคำในภาษาไทย เรื่อง การออกเสียงคำที่มีตัวการันต์
                                กิจกรรม
                - ให้นักเรียนบอกชื่อเพื่อนในห้องที่มีคำการันต์ปรากฏอยู่
                - อธิบายความรู้เรื่องการออกเสียงคำการันต์
                - ให้นักเรียนทำใบงาน โดยระบุพยัญชนะที่เป็นตัวการันต์ และเขียนคำอ่านของคำที่กำหนดให้ถูกต้อง

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                                - ลงชื่อการปฏิบัติงาน
                 - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
                 - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. ๖
                 - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๔ และ ป. ๖/๑ หน่วยที่ ๑ การอ่านคำในภาษาไทย เรื่องการอ่านอักษรย่อ หรือคำย่อ
                กิจกรรม                                                                                                                                                                                                   ๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อักษรย่อ และคำย่อ                                                                                                                      ๒. ครูอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการอ่านอักษรย่อหรือคำย่อ                                                                                                              ๓. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอักษรย่อ และคำย่อที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน จากนั้นครูเขียนรวบรวมบนกระดานหน้าชั้นเรียน  เช่น ร.ร. ผอ. อบต. โทร.
                เกม เก็บอักษรย่อต่อความ
                                วิธีดำเนินการ
๑. แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนประมาน ๑๐ คน เพื่อแข่งขันวิ่งไปหยิบบัตรอักษรย่อจากกล่องไปติดบนกระดานพร้อมทั้งเขียนคำเต็มของอักษรย่อ
๒. ถ้าคนแรกเสร็จแล้วคนต่อไปก็วิ่งมาหยิบบัตรไปติดและเขียนจนกว่าจะหมดจำนวนบัตรหรือหมดเวลาที่กำหนดไว้
๓. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจให้คะแนนฝ่ายไหนได้มากเป็นฝ่ายชนะ
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงหลักการอ่านอักษรย่อหรือคำย่อ
๒. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
                                 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 - ลงชื่อปฏิบัติงาน
  - ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
 - คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
- รองผู้แนวยการเรียกประชุมเวลา ๘.๐๐ – ๘.๔๕ น.                                                                                                                                        - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖  หน่วยที่ ๑ การอ่านคำในภาษาไทย
          กิจกรรม
                ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม เป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คนให้แต่ละกลุ่มแข่งกันอ่านออกเสียงบทร้อยกรองในหนังสือ หน้า สอง โดยครูเป็นผู้ตัดสิน หากกลุ่มใดอ่านถูกต้องทุกคำเป็นกลุ่มชนะ
                ๒. นักเรียนกลุ่มที่ชนะร่วมกันบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้ถูกต้องทุกคำ
                ๓. นักเรียนร่วมกันอ่านข้อความในกรอบหลอดไป ในหนังสือหน้า ๒ เพื่อให้เข้าใจเรื่องการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย
                ๔. นักเรียนร่วมกันจำแนกคำในบทร้อยกรอง

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภาคเช้า  - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                - แนะนำตัวหน้าเสาธง                                                                                                                                                                                                                       -             -   พบปะกับครูสายชั้น ป.๖                                                                                                                                                                                              -             - ช่วยตรวจข้อสอบแยกห้องนักเรียนชั้น ป.๖                                                                                              
ภาคบ่าย  – ตรวจข้อสอบแยกห้องนักเรียนชั้นป.๖ (ต่อ)
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
-          ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
-          คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-          คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
-          รับตารางการสอนจากครูพี่เลี้ยง
-          แนะนำตัวและทำความรู้จักกับนักเรียนชั้น ป. ๖/๔
-          ให้นักเรียนทำประวัติส่วนตัวส่งคาบหน้า
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
-          ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
-          คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-          คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
-          แนะนำตัวและทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นป.๖/๑
-          ให้นักเรียนทำประวัติส่วนตัวส่งคาบหน้า
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภาคเช้า  –   ลงชื่อการปฏิบัติงาน
-          ต้อนรับนักเรียนหน้าประตู
-          คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-          คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
-          สอนวิชาภาษาไทย ชั้นป.๖/๔ คาบที่ ๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐น
ภาคบ่าย  - เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. รับหน้าที่จากหัวหน้าสายชั้นให้ไปอยู่จุดรับลงทะเบียนผู้ปกครองที่มา รับการปฐมนิเทศ
-          เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น แนะนำตัวและทำความรู้จักกับผู้ปกครองที่มาปฐมนิเทศ
-          ๑๕.๓๐ น. ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บแบบประเมินจากผู้ปกครองที่มาปฐมนิเทศ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตางรางสอนสายชั้นป.6(โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล)


ตารางสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)วัน

09.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00น.
12.00  – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.0015.00

จันทร์
. 6/1


พัก

กลาง

วัน
. 6/4


อังคาร


ป. 6/4พุธ


ป. 6/1พฤหัสบดี


ป.6/4

ป. 6 /1

ศุกร์


. 6/4
ป.6/1


                                                ครูผู้สอน : นางสาวสุไรรัตน์         สาแลแม