วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น. ป.6/4เรื่อง การเลือกอ่านหนังสือ
                กิจกรรม
                - ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาวิธีการเลือกอ่านหนังสือจากหนังสือเรียน
                - ครูให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่มีสาระประโยชน์โดยให้พามาในชั่วโมงหน้าเพื่อทำกิจกรรมในชั้นเรียน

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๑ มิถุนายน
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
          -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
           - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/4 และ ป.6/1เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
กิจกรรม
-   ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการอ่านโคลงสี่สุภาพในหนังสือเรียนและครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านบทร้อยกรองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
-  ครูอ่านโคลงสี่สุภาพ และให้นักเรียนอ่านตาม จากนั้นให้นักเรียนอ่านเองพร้อมๆกัน
-ทดสอบทีละคนโดยครูเรียกนักเรียนมาสอบที่โต๊ะครู

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๘ มิถุนายน
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
          -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
           - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/4 และ ป.6/1เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
กิจกรรม
-   ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการอ่านกาพย์ยานีในหนังสือเรียนและครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านบทร้อยกรองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
-    ครูอ่าน กาพย์ยานี และให้นักเรียนอ่านตาม จากนั้นให้นักเรียนอ่านเองพร้อมๆกัน
-   ทดสอบทีละคนโดยครูเรียกนักเรียนมาสอบที่โต๊ะครู

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๗ มิถุนายน
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
          -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
           - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/4 และ ป.6/1  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
กิจกรรม
-  ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและวิธีการอ่านกลอนสุภาพในหนังสือเรียนและครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอ่านบทร้อยกรองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
- ครูอ่านกลอนสุภาพ และให้นักเรียนอ่านตาม จากนั้นให้นักเรียนอ่านเองพร้อมๆกัน
- ทดสอบทีละคนโดยครูเรียกนักเรียนมาสอบที่โต๊ะครู

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕


วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
                ***ลากิจ***
                ***หมายเหตุ
                - ไปเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ปี ๒๕๕๕                                                                            ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕


วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
                - ลงชื่อปฏิบัติงาน
                - คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
                กิจกรรม
                - ครูแจกนิทานให้นักเรียนคนละ  ๑ ชุด แล้วให้นักเรียนที่ครูเรียกชื่อลุกขึ้นอ่านให้เพื่อนฟัง
                - สรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทาน
                - มอบหมายงานให้นักเรียนทำแบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย หน้า ๗  เรื่อง “ตำนานฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า” โดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้อง

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕               
             ***** ไม่มีการเรียนการสอน*****
             ***หมายเหตุ
      วันที่ ๔ มิถุนายน เป็นวันมาฆบูชา

วันที่ ๓๑พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕


วันที่ ๓๑พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
                - ลงชื่อปฏิบัติงาน
                - คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
                กิจกรรม
             - ให้นักเรียนศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากหนังสือเรียน
             - ให้นักเรียนมาฝึกอ่านออกเสียงเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานในการอ่านของแต่ละคน

วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕


วันที่ ๒๙ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

                - ลงชื่อปฏิบัติงาน
                - คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/๔เรื่อง การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย
                กิจกรรม
                                ๑. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย จากหนังสือเรียน และใบความรู้ เรื่อง การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย
                                ๒. ครูเขียนวันและเดือนแบบไทยเรียงตามลำดับ แล้วอธิบายวิธีการ       อ่านวันและเดือนแบบไทยพร้อมกับอ่านให้นักเรียนฟัง จากนั้นยกตัวอย่างวันและเดือนแบบไทยเพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านเพิ่มเติม
                                ๓. ครูนำแผนผังปีนักษัตร มาแสดงที่หน้าชั้นเรียน แล้วชี้ที่รูปนักษัตร  ทีละรูปแล้วอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง
                                ๔. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านวัน เดือนปี แบบไทย และศึกษาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการเขียนวัน เดือน ปี แบบไทย
                                ๕.ให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง การอ่านวัน เดือน ปี แบบไทย

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- ลงชื่อปฏิบัติงาน
 - คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
 - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๑ และป.๖/๔ เรื่อง การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน
 กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             ๑. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอนจากหนังสือเรียนแล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                                                                                     ๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรม เครื่องหมายอะไรเอ่ย”  โดยเริ่มที่กลุ่มที่ ๑ จับบัตรคำเครื่องหมายวรรคตอนมา ๑ ใบ  แล้วดูเครื่องหมายที่ปรากฏในบัตรคำ และตอบว่าเป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่มีชื่อเรียกว่าอะไร  มีวิธีการใช้อย่างไร  ถ้าตอบไม่ได้ให้กลุ่มอื่นตอบแทน  กลุ่มที่ตอบถูกจะได้ ๑ คะแนน  จากนั้นให้กลุ่มที่ ๒-๔ จับบัตรคำต่อไป เมื่อจบเกมกลุ่มที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ                                                                                                                                                                  ๓. ครูมอบหมายงาน โดยให้นักเรียนแต่งนิทานที่มีเครื่องหมายวรรคตอนตามที่กำหนดพร้อมวาดภาพประกอบ