วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลงานนักศึกษาฝึกสอน ร.ร หัวไทร(เรือนประชาบาล)


เยี่ยมบ้านนักเรียน
๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

- ลงชื่อปฏิบัติงาน
- คุมการทำความสะอาด
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖
- สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๖/๔
   ทบทวนความรู้ หน่วยที่ ๒ ๓ เพื่อเตรียมตัวในการสอบใันวันที่ ๘ ๙ ๑๐ ตุลาคม
- เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๓ มาประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการประเมินการขอรับรางวัลพระราชทานใันวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒
- สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑
  - ให้นักเรียนทำแบบประเมินครูผู้สอน
                                                   
                                                       นักเรียนต้อนรับคณะกรรมการ

                                                               
                                                               นักเรียนกล่าวแนะนำตัวคณะกรรมการเดิมเยี่ยมชมห้องภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
   


คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมการสอนของครู 


๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
- ลงชื่อปฏิบัติงาน
- คุมการทำความสะอาด
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖
- สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ (สอนร่วมกับครูนิรันดร์) เรื่อง การใช้ ร  หัน และ การใช้ บัน

๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

- ลงชื่อปฏิบัติงาน
- คุมการทำความสะอาด
- สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๖/๔ เรื่องการเขียนจดหมายลาครู
- ให้นักเรียนทำแบบประเมินครูผู้สอน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
  - ลงชื่อปฏิบัติงาน
  - ผอ. เรียกประชุม เรื่อง การขอรับรางวัลพระราชทาน
  - สอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๖/๔ ทบทวนความรู้ หน่วยที่ ๑ เพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคในวันที่ ๘ ๙ ๑๐

๑๗ กันยายน - ๒๘ กันยายน

๑๗ กันยายน - ๒๘ กันยายน 

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
    ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บคะแนนของนักเรียน เพราะใกล้สอบแล้ว ทำงานให้งานเพิ่มมากขึ้น ครูต้องรีบเก็บคะแนนนักเรียน และเร่งให้นักเรียนเคลียร์งานให้เสร็จก่อนถึงวันสอบ

๒. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
     ปัญหา : ตวรจงานนักเรียนไม่ทัน เพราะนักเรียนส่งงานไม่ตรงวันเวลาที่ครูกำหนด
   
๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    ค้นหาแนวข้อสอบที่ทันสมัยและมีสาระ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ และได้สาระภายในตัว

๓ กันยายน - ๑๔ กันยายน

 ๓ กันยายน - ๑๔ กันยายน

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปกาห์การจัดงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ ๘ ซึ่งทางโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ภายในงานมีการขัดการแข่งขันในด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การประกวดการร้องเพลง การรำ การนวดแผนไทย การทำหนังสือเล่มเล็ก ฯลฯ เป็นต้น ทุกด้านที่กล่าวมาล้วนเป็นทักษะที่มาจากการฝึกฝนจากครูในโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ทั้งสิน นอกจากนี้ยังมีการจัดสุ้มการเรียนรู้ต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียนและบุคลากรจากโรงเรียนต่างๆได้เข้าชมอีกด้วย

๒. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
    ในวัีนจัดงานเปิดโลกการศึกษาดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบหลายจุด จึงทำให้ดูแลและทำหน้าที่ในแต่ละจุดไม่ทั่วถึง แต่จะผลัดกันเรื่อยๆ จนสามารถทำให้งานดำเนินไปอย่างลุล่วงไปด้วยดี

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    ค้นหาความรู้เพิ่มขึ้นในแต่ละสุ้มต่างๆ เพราะแต่ละสุ้มที่จัดมีกิจกรรมที่หลากหลายและมีความรู้มากมาย


วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

๒๐ สิงหาคม - ๓๑ สิงหาคม

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
      - เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของครูที่นอกเหนือจากงานสอน เช่น การมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือโรงเรียน  จัดสภาพแวดล้อมของโณงเรียนให้น่าอยู่ จัดป้ายนิเทศตามอาคารเรียนต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รอยตัวให้กับนักเรียน

๒.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
    ปํญหา : เนื่องจากวันที่ ๓ ๔ ๕ ทางโรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพในงานกิจกรรมเปิโลกการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จึงส่งผลให้นักเรียน เรียนไม่เต็มเวลา เพราะนักเรียนต้องไปฝึกทักษะต่งๆเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขัน
     แนวทางการแก้ปัญหา : มอบหมายงานให้นักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วนำส่งให้ครูตรวจ อีกทั้งต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอีกด้วย

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    คิดหากลวิธีในการสอนที่สามารถสอนผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและหากิจกรรมการสอนที่สนุกสนานให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการคลายเครียดในการเรียน

๖ สิงหาคม - ๑๗ สิงหาคม

๖ สิงหาคม - ๑๗ สิงหาคม

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
    - เรียนรู้กลวิธีในการจัดการเรียนการสอนให้มีความนาสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
    - ได้รู้ลึกและเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปพร้อมๆกับนักเรียน
    - เรียนรู้กระบวนการจัดป้ายนิเทศให้มีความน่าสนใจและสวยงาม

๒. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
     ปัญหา : ๑. วิธีการจัดการเรียนรู้ยังไม่ค่อยน่าสนใจจึงทำให้นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนและสนใจบริบทนอกห้องมากกว่าการสอนของครู
                  ๒. นักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลา
     แนวทางการแก้ปัญหา  : ๑. พยายามถ่ายทอดความรู้ให้เต็มที่ คิดหากิจกรรมที่ผ่อนคลายและจัดกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                            ๒. กำหนดมาตรการในการส่งงานให้เข้มงวดมากขึ้น เช่น หากนักเรียนส่งงานไม่ตรงตามวันที่ครูกำหนด ครูก็จะไปรับงานที่ส่งหลังจากที่ครูกำหนด เป็นต้น

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิมเติม
    - คิดหากิจกรรมในการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจในการเรียน และสร้างสื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น

บรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป.๖


๒๓ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม

๒๓ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกัน
     - เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมกีฬาสีในหลายๆด้าน เช่น ด้านการซ้อมเชียร์ การผลิตอุปกรณ์การเชียร์ที่แปลกใหม่สำหรับใช้เดินขบวนพาเหรด เป็นต้น
    - เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แปลกใหม่และน่าสนใจ๒.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
    ปัญหา : ในการทำงานร่วมกันกับผู้คนหลายๆคนอาจมีข้อผิดใจกันบ้างเล็กน้อย เพราะต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างๆกัน จำทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเล็กน้อย
    แนวทางการแก้ปัญหา :  พยายามเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนหลายๆคนเพื่อนำมาเลือกและตัดสินใจเอาในส่วนที่ทุกคนเห็นด้วยในส่วนมาก

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
      - ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้สอนเพื่อให้เกิดความแม่นยำในเนื้อหาที่จะสอนมากขึ้น
     - ผลิตสื่อการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจในการเรียนของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น