วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕


๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ร่วมกับครูนิรันดร์ (ทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย เรื่อง บุพบท
                  กิจกรรม
                  - นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องคำบุพบท
                        - ครูอธิบายความรู้โดยใช้ Powerpoint และให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเรื่องคำบุพบทตามที่ครูมอบหมาย
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๔ ต่อเนื่องจากชม.ที่แล้ว เรื่อง สำนวนสุภาษิต
                        กิจกรรม
                  - ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง สำนวนสุภาษิต โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ ๔ ๕ คน
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงบ่าย)

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕


๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
            - สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๔ ต่อเนื่องจาก ชม.ที่แล้ว เรื่อง สำนวนสุภาษิต
            กิจกรรม
                        - ครูให้คำสำนวนสุภาษิตมา ๒๐ คำ แล้วให้นักเรียน หาความหมายของสำนวนให้ถูกต้องและครบถ้วน
                        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ร่วมกับครูนิรันดร์ (ทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย เรื่อง วิเศษณ์
      กิจกรรม
                      - ครูอธิบายความรู้โดยใช้ Powerpoint และให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเรื่องกริยาตามที่ครูมอบหมาย
                        - นักเรียนทำแบบทดสอบหนังเรียนเรื่องคำวิเศษณ์
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงบ่าย)

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕


๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
            - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ถ้อยคำสำนวน เรื่องสำนวนสุภาษิต
            กิจกรรม
                        ๑. ให้นักเรียนศึกษาสำนวนในตารางในหนังสือหน้า ๔๗
                                ๒. นักเรียนร่วมกันบอกลักษณะของคำพังเพยจากสำนวนที่อ่านตามความเข้าใจของนักเรียน
                                ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำพังเพยและสุภาษิต
                                ๔. ให้นักเรียนเขียนคำพังเพยและสุภาษิตลงในสมุดแล้วจำแนกว่าถ้อยคำนั้นๆเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิต
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ 
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงบ่าย)

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕


๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ร่วมกับครูนิรันดร์ (ทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย เรื่อง คำกริยา
      กิจกรรม
                        - ครูอธิบายความรู้โดยใช้ Powerpoint และให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเรื่องกริยาตามที่ครูมอบหมาย
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงบ่าย)

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕


๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ถ้อยคำสำนวน เรื่องสำนวนสุภาษิต
                        กิจกรรม
                  ๑.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
                        ๒. ครูแจกนิทานสั้นๆที่มีข้อคิดตรงกับสำนวนต่างๆให้นักเรียนบอกว่าตรงกับสำนวนใด
                        ๓. ครูสังเกตว่านักเรียนแต่ละกลุ่มบอกสำนวนถูกต้องหรือไม่
                        ๔.ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องสำนวน
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ร่วมกับครูนิรันดร์ (ทบทวน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย เรื่อง คำนาม และคำสรรพนาม
      กิจกรรม
        - ครูอธิบายความรู้โดยใช้ Powerpoint และให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมเรื่องคำนาม และคำสรรพนาม
 -  เวลา 13.30 ผอ.เรียกประชุม เรื่องการประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงบ่าย)

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ แล ป.๖/๔ ทำกิจกรรมรวบยอด
      กิจกรรม
                  - หลังจากเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ จบ ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอดในหนังสือ ๓๐ ๓๕ (ส่งในชั่วโมง)
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงบ่าย )

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ แล ป.๖/๔ เรื่อง การคัดลายมือ
        กิจกรรม
        - ครูอธิบายข้อควรปฏิบัติในการคัดลายมือ
        - นักเรียนสรุปหลักการคัดลายมือโดยสรุปลงในสมุด
        - นักเรียนทำแบบฝึกหัด คัดบทกลอนจากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงามที่กำหนดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑ จบ และเลือกคัดบทกลอนที่ชอบ ๒ บท ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๑ จบ
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงบ่าย)


๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑
      กิจกรรม
      - หลังจากเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ครูให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็ก โดยเลือกหานิทานที่ตนเองสนใจแล้วมาแยกชนิดของคำทั้ง ชนิด แล้วนำส่งให้ครูตรวจก่อนที่จะนำไปวาดรูปและเขียนคำลงในหนังสือเล่มเล็ก
- ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ  การอ่านจับใจความ  และ การอ่านนิทาน (ช่วงบ่าย)

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ และการอ่านจับใจความ   (ช่วงเช้า )
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔
      กิจกรรม
      - หลังจากเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ครูให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็ก โดยเลือกหานิทานที่ตนเองสนใจแล้วมาแยกชนิดของคำทั้ง ๗ ชนิด แล้วนำส่งให้ครูตรวจก่อนที่จะนำไปวาดรูปและเขียนคำลงในหนังสือเล่มเล็ก
           - ช่วยครูพี่เลี้ยงติวนักเรียนที่จะไปประกวดการแข่งกลอน การเขียนเรียงความ  การอ่านจับใจความ  และ การอ่านนิทาน (ช่วงบ่าย)

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
        - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ และ ป.๖/๔ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำอุทาน
            กิจกรรม
            - ครูให้นักเรียนดูภาพต่างๆที่ครูนำมา เช่น ภาพเด็กดีใจ ภาพเด็กเศร้า ภาพเด็กตกใจ เป็นต้น แล้วให้นักเรียนร่วมกันบอกคำอุทานจากภาพ เพื่อที่จะสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่บอกคำอุทานถูกต้องหรือไม่
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำอุทาน และทำหน้าที่ของคำอุทานในประโยค จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมข้อมูลที่นักเรียนควรรู้ คือ คำอุทาน ที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์! หลังคำอุทานนั้นด้วย
                - นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า ๒๖

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕   กรกฎาคม ๒๕๕๕
            ***ไม่มีการเรียนการสอน***
หมายเหตุ : ทางโรงเรียนได้จัดมหกรรมร่มไทรเกมส์ (การแข่งขันกีฬาสี )ร่วมกับโรงเรียนบ้านหน้า                  ศาล

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  กรกฎาคม ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
***ไม่มีการเรียนการสอน***
- ช่วยทำอุปกรณ์เพื่อเตรียมสำหรับเดินขบวนพาเหรด
- ซ้อมเพลงเชียร์
- ช่วยคุณครูของขณะสีฟ้าจัดตกแต่งอัฒจันทร์

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 กรกฎาคม ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ และ ป.๖/๔ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำสันธาน
                กิจกรรม
                - นักเรียนดูตัวอย่างคำสันธานในประโยคที่อยู่ในตารางในหนังสือ หน้า ๓๘
                - นักเรียนค้นหาคำสันธานจากหนังสือเรียนวิชาต่างๆ แล้วบอกครูและเพื่อน
                - ครูสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่บอกคำสันธานถูกต้องหรือไม่
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำสันธาน และหน้าที่ของคำสันธานในประโยค
                - ครูให้นักเรียนแต่งประโยคที่มีคำสันธานปรากฏอยู่ด้วย มาคนละ ๕ ประโยค

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ และ ป.๖/๔ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบท
            กิจกรรม
            - ครูแจกบัตรคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ หรือคำบุพบท ให้นักเรียนคนละ ๑ ใบ
                - นักเรียนจับกลุ่มกันตามชนิดของคำที่ตนเองได้รับ
                - นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกชนิดของคำที่สมาชิกในกลุ่มได้รับบัตรคำ เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาเรื่องคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์
                - นักเรียนร่วมกันบอกลักษณะของคำบุพบทตามความเข้าใจของตนเอง
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำบุพบทในประโยคที่ใช้คำบุพบท ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆในหนังสือ หน้า ๓๖
                - นักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคที่ใช้คำบุพบท คนละ ๑ คำ แล้วแต่งประโยคจากคำบุพบทที่คิด
                - ครูสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่แต่งประโยคโดยใช้คำบุพบทได้ถูกต้องหรือไม่
                - นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ และคำบุพบท ในหนังสือแบบฝึกหัด ตั้งแต่หน้า ๒๑ - ๒๕

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ และ ป.๖/๔ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษณ์
                กิจกรรม
            - ครูเขียนประโยคที่มีคำวิเศษณ์บนกระดาน ๔- ๕ ประโยค แล้วให้นักเรียนร่วมกันบอกว่าคำไหนเป็นคำวิเศษณ์ที่ปรากฏในแถบประโยค เพื่อสำรวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำวิเศษณ์ และหน้าที่ของคำวิเศษณ์ ในประโยคมีหน้าที่ขยายคำนาม ส่วนใหญ่คำวิเศษณ์มีหน้าขยายคำนาม คำสรรพนาม  และคำวิเศษณ์
                - ครูให้นักเรียนประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำวิเศษณ์มาคนละ ๕ ประโยค

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำกริยา
            กิจกรรม
            - ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วผลัดกันทำกิริยาอาการต่างๆให้เพื่อนทายว่าเป็นคำกริยาใด
                - นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคจากคำกริยาที่เพื่อนแสดง
                - นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคในกรอบ ในหนังสือ หน้า ๓๓ แล้วร่วมกันบอกประเภทของคำกริยาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยค
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของคำกริยา
                - นักเรียนร่วมกันสังเกตคำกริยาในประโยคที่ครูยกมา แล้วให้นักเรียนลุกขึ้นตอบ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำกริยา
                กิจกรรม
            - ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วผลัดกันทำกิริยาอาการต่างๆให้เพื่อนทายว่าเป็นคำกริยาใด
                - นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคจากคำกริยาที่เพื่อนแสดง
                - นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคในกรอบ ในหนังสือ หน้า ๓๓ แล้วร่วมกันบอกประเภทของคำกริยาที่พิมพ์ตัวหนาในประโยค
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของคำกริยา
                - นักเรียนร่วมกันสังเกตคำกริยาในประโยคที่ครูยกมา แล้วให้นักเรียนลุกขึ้นตอบ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
            -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔และ ป.๖/๑  เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนาม
                กิจกรรม
                -  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของคำสรรพนาม โดยให้นักเรียนดูข้อมูลในหนังสือหน้า ๓๑ ประกอบ
                - นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างคำสรรพนามเพิ่มเติม และแต่งประโยคจากคำสรรพนามที่ยกตัวอย่าง
           

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔และ ป.๖/๑  เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำนาม
                    กิจกรรม
                - ครูทบทวนความรู้ เรื่อง คำในภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด โดยให้นักเรียนบอกคำชนิดต่างๆจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัว เช่น ชี้ที่เพื่อนแล้วพูดว่าเด็กผู้ชาย เป็นคำนาม เป็นต้น
                - ครูติดเนื้อเพลงไทยสากลบนกระดานแล้วให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง
                - นักเรียนร่วมกันบอกคำนามที่พบในเนื้อเพลง
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำนามประเภทต่างๆโดยให้นักเรียนดูข้อมูลในหนังสือหน้า ๒๙ ประกอบ
                - ครูเขียนประโยคบนกระดาน แล้วให้นักเรียนร่วมกันจำแนกประเภทของคำนาม
                                ประโยคที่เขียนบนกระดาน
                                -  วันเสาร์หน้าคณะลูกเสือจำนวน ๗๐ คนจากโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)เข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือศรีราชา จ.ชลบุรี
                                - การแกะสลักไม้เป็นงานฝีมือของคนไทย
                - ชิ้นงาน ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องคำนามในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า  ๒๐
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. ๖/๑ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนาม
                                กิจกรรม
                               - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของคำสรรพนาม โดยให้นักเรียนดูข้อมูลในหนังสือหน้า ๓๑ ประกอบ
                               - ครูให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างคำสรรพนามเพิ่มเติม และแต่งประโยคจากคำสรรพนามที่ยกตัวอย่าง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ และ ป.๖/๑ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำนาม
                กิจกรรม
                - ครูทบทวนความรู้ เรื่อง คำในภาษาไทยทั้ง ๗ ชนิด โดยให้นักเรียนบอกคำชนิดต่างๆจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัว เช่น ชี้ที่เพื่อนแล้วพูดว่าเด็กผู้ชาย เป็นคำนาม เป็นต้น
                - ครูติดเนื้อเพลงไทยสากลบนกระดานแล้วให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง
                - นักเรียนร่วมกันบอกคำนามที่พบในเนื้อเพลง
                - ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำนามประเภทต่างๆโดยให้นักเรียนดูข้อมูลในหนังสือหน้า ๒๙ ประกอบ
                - ครูเขียนประโยคบนกระดาน แล้วให้นักเรียนร่วมกันจำแนกประเภทของคำนาม
                                ประโยคที่เขียนบนกระดาน
                                -  วันเสาร์หน้าคณะลูกเสือจำนวน ๗๐ คนจากโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)เข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือศรีราชา จ.ชลบุรี
                                - การแกะสลักไม้เป็นงานฝีมือของคนไทย
                - ชิ้นงาน ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องคำนามในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า  ๒๐

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
                -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
                -  คุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นป.๖
                - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง, คุมแถวนักเรียนชั้นป.๖
                - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ และ ป.๖/๔ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
                กิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูภาพ ในหนังสือ หน้า๒๗ แล้วร่วมกันอ่านชนิดของคำในภาษาไทยจากภาพ
-   ครูถามคำถามนักเรียน แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
            คำถาม :  การจำแนกคำเป็นชนิดต่างๆมีประโยชน์อย่างไร?
            คำตอบของนักเรียน :  -  ทำให้ใช้คำในการสื่อสารเข้าใจมากยิ่งขึ้น
                                                     -  ทำให้สื่อสารได้ถูก ต้อง เหมาะสม