วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ ๙ มกราคม - วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕


๙ มกราคม  ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-         - ตรวจงานนักเรียน
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมห้องนักเรียนชั้นป.๖/๒

๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจงาน การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น ป.๖/๒
-        -  คุมนักเรียนแปรงฟัน
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ ตามตารางเรียนคาบที่ ๕

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
-          ลงชื่อปฏิบัติงาน
-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-          ทำความสะอาดห้องภาษาไทย
-          สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-          พิมพ์งานให้ครู
-          สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๔

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
-        -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
-        -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ ตามตารางเรียนคาบที่ ๑
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
-        -  ตรวจงานนักเรียน
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๔

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
-          ลงชื่อปฏิบัติงาน
-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-          สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-          ติวข้อสอบ O – net ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
-          คุมนักเรียนแปรงฟัน
ตรวจงานนักเรียน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ไม่มีการเรียนการสอน
*** หมายเหตุ วันครู

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-          -นักเรียนชั้น ป.๖ สอบ pre O – net

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตารางเรียนคาบที่ ๑
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
-         - ตรวจงานนักเรียน
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตารางเรียนคาบที่ ๔

๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-        -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - ทำความสะอาดห้องภาษาไทย
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนชั้น ป.๖/๒ลงในใบเช็ครายชื่อการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-        -  ตรวจงานนักเรียน

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ ๒๗ ธันวาคม - วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕


วันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕
-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/๑ ตามตารางคาบที่ ๕

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

 วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตาราง คาบที่ ๓

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป. ๖/๑ ตามตารางคาบที่ ๔

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน


วันที่ ๒ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑

-                   คุมนักเรียนแปรงฟัน

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ติว ข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   พิมพ์งาน

-                   ตรวจงานนักเรียน

-                   ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ทำความสะอาดห้องภาษาไทย

-                   ติวข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   ตรวจงาน น.ร

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางคาบที่ ๓

-                   พิมพ์งาน

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๑ ตามตารางคาบที่ ๔

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ทำความสะอาดห้องภาษาไทย

-                   ติวข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   ช่วยคุณครูคุมนักเรียนที่อาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนปากพนังมาแนะแนว)

-                   คุมนักเรียนชั้น ป.๖/๒ ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน

วันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๕๖

-                   ลงชื่อปฏิบัติงาน

-                   คุมการทำความสะอาดนักเรียนชั้น ป.๖ บริเวณสายชั้น ป.๖

-                   คุมแถวนักเรียนชั้น ป.๖

-                   ทำความสะอาดห้องภาษาไทย

-                   ติวข้อสอบ O – net นักเรียนชั้น ป.๖

-                   สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.๖/๔ ตามตารางคาบที่ ๓

-                   ตวรจสอบ และแก้ไขบล๊อกให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน