วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน วันที่ ๙ มกราคม - วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕


๙ มกราคม  ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-         - ตรวจงานนักเรียน
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมห้องนักเรียนชั้นป.๖/๒

๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจงาน การเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น ป.๖/๒
-        -  คุมนักเรียนแปรงฟัน
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ ตามตารางเรียนคาบที่ ๕

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
-          ลงชื่อปฏิบัติงาน
-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-          ทำความสะอาดห้องภาษาไทย
-          สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-          พิมพ์งานให้ครู
-          สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๔

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
-        -  ลงชื่อปฏิบัติงาน
-        -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑ ตามตารางเรียนคาบที่ ๑
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
-        -  ตรวจงานนักเรียน
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔ ตามตารางเรียนคาบที่ ๔

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
-          ลงชื่อปฏิบัติงาน
-          ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-          สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-          ติวข้อสอบ O – net ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
-          คุมนักเรียนแปรงฟัน
ตรวจงานนักเรียน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ไม่มีการเรียนการสอน
*** หมายเหตุ วันครู

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-          -นักเรียนชั้น ป.๖ สอบ pre O – net

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-         - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๑  ตามตารางเรียนคาบที่ ๑
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
-         - ตรวจงานนักเรียน
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตารางเรียนคาบที่ ๔

๒๒ มกราคม ๒๕๕๖
-         - ลงชื่อปฏิบัติงาน
-        -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         - ทำความสะอาดห้องภาษาไทย
-         - ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนชั้น ป.๖/๒ลงในใบเช็ครายชื่อการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
-        -  สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.๖/๔  ตามตารางเรียนคาบที่ ๓
-        -  ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น